EU

MC Diam Sp. z o.o.realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2  „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020; nr RPSW.01.02.00-26-0051/18; pn.: 

„Budowa ośrodka badawczo rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych”.

  

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad różnymi technikami łączenia segmentów tnących ze strunami diamentowymi.

 Opracowanie i wdrożenie najbardziej efektywnej technologii łączenia segmentów tnących ze strunami diamentowymi.

 Opracowanie i wdrożenie technologii regeneracji strun diamentowych.

 Badania nad możliwością zmniejszenia grubości strun diamentowych w celu oszczędności obrabianego materiału przy zachowaniu wymagań wytrzymałościowych.

 Badania nad optymalizacją kosztów produkcji segmentów tnących oraz strun diamentowych.

 Projekt w całości bazuje na kupnie aparatury badawczej i środków trwałych.

 W ramach projektu nabyte zostaną maszyny umożliwiające produkcję elementów struny diamentowej oraz badanie większości parametrów technicznych pracy narzędzi.

 

 

Termin realizacji : od 01.04.2019 do 31.12.20120

Dofinansowanie projektu z UE: 483 800,00 zł